Dowód z opinii biegłego z zakresu nauk ekonomicznych w sprawach cywilnych i gospodarczych

Data: 18 maja 2023 r. (czwartek);
Miejsce: Warszawa, Uczelnia Łazarskiego, sala 38, godz. 09:30


Program konferencji

Inauguracja Konferencji
Godz: 9:30

Przywitanie

 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji - dr hab. Anna Konert prof. Uczelni Łazarskiego
 • Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie – Sędzia Joanna Przanowska-Tomaszek
 • Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej – Adwokat Przemysław Rosati
 • Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych – Radca Prawny Włodzimierz Chróścik
 • Przewodniczącej Rady Komorniczej w Warszawie - Komornik Elżbieta Adamska-Śmigrodzka

Przedstawienie celów Konferencji

 • Sędzia Dr hab. Aneta Łazarska, prof. Uczelni Łazarskiego

Przedstawienie wyników badania ankietowego

 • Sędzia Zbigniew Miczek
 • Sekretarz Konferencji Ewelina Gee-Milan

Godz: 10:10 – 11:00 Sesja I
Moderator: Ewelina-Gee Milan, Uczelnia Łazarskiego

 1. Ekonomiczna analiza prawa w kontekście przesilenia cywilizacyjnego. Zaniedbania i wyzwania
  Prof.Elżbieta Mączyńska – Ziemacka, Prezes Honorowy PTE
 2. Ustrojowe, organizacyjne i funkcjonalne aspekty „kompetencji ekonomicznych” sędziów orzekających w wydziałach gospodarczych
  Dr hab. Paweł Zdanikowski, KSSiP
 3. Weryfikacja kompetencji biegłych z zakresu ekonomii na etapie ich wpisu na listę
  Sędzia Dariusz Dąbrowski, Wiceprezes ds. Gospodarczych Sądu Okręgowego w Warszawie

Godz: 11:00-11:20 Przerwa kawowa

Godz: 11:20-13:00 Sesja II
Moderator: Dr hab. Katarzyna Bilewska, Prof. UW, adwokat

 1. Wpływ negatywnych zjawisk makroekonomicznych na metody oceny kondycji finansowej podmiotu gospodarczego
  Dr hab. Joanna Działo, prof. Uczelni Łazarskiego
 2. Proces sądowy z perspektywy ekonomicznej analizy prawa
  Dr hab. Krzysztof Koźmiński, prof. UW
 3. Potrzeba zasięgnięcia wiadomości specjalnych i dowodu z opinii biegłego z zakresu ekonomii w sprawach gospodarczych
  Sędzia dr hab. Aneta Łazarska, prof. Uczelni Łazarskiego
 4. Dziedziny nauk ekonomicznych a specjalność biegłego
  Dr hab. Wioletta Baran, prof. SGH
 5. Przygotowanie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego z zakresu nauk ekonomicznych
  Sędzia Zbigniew Miczek, UJ
 6. Metody wyceny na gruncie k.s.h.
  Dr hab. Artur Nowacki, prof. UW

Godz:13:00-13:40 Lunch

Godz: 13:40- 15:00 Sesja III
Moderator Dr Radosław Góral, Radca Prawny

 1. Powołanie biegłego: postanowienie, zarządzenie czy odezwa
  Sędzia Maciej Kruszyński
 2. Dowód z opinii biegłego na zasadzie art. 2781 k.p.c., a cel opinii i dobór metody
  Dr hab. Agnieszka Góra – Błaszczykowska, prof. ASW
 3. Metody analizy finansowej i weryfikacja jej wyników: prawo czy metodologia nauk
  Dr Mariusz Lipski, SGH
 4. Kwestionowanie opinii biegłego z zakresu ekonomii, jako podstawa skargi kasacyjnej
  Adw. dr Monika Strus-Wołos, UTH Radom
 5. Dowód z opinii biegłego na okoliczność zasad przestrzegania ładu korporacyjnego w spółkach globalnych (na kanwie odpowiedzialności członka zarządu za szkodę wyrządzoną spółce)
  Dr Tomasz Braun, Uczelnia Łazarskiego

Godz: 15:00-15:15 Przerwa kawowa

Godz: 15:15- 17:00 Sesja IV
Moderator Sędzia Zbigniew Miczek, UJ

 1. Zlecenie sporządzenia wyceny biegłemu sądowemu przez dłużnika w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Adw. Bartosz Groele
 2. Udział biegłego przy sporządzeniu testu w zakresie pomocy publicznej
  Adw. Maciej Geromin
 3. Biegły w postępowaniu egzekucyjnym
  Komornik Dawid Paleczny
 4. Dowód w opinii biegłego w sprawach o świadczenie wyrównawcze agenta
  Dr Dariusz Bucior, KUL
 5. Przepisy szczególne Prawa zamówień publicznych i ich wpływ na opinie biegłych z zakresu ekonomii
  Dr hab. Wojciech Dzierżanowski
 6. Dowód z opinii biegłego w tzw. sprawach frankowych
  Sędzia dr Piotr Bednarczyk

Godz:17:00-17:15 Podsumowanie Konferencji

 • Sędzia Dr hab. Aneta Łazarska prof. Uczelni Łazarskiego
 • Sędzia Zbigniew Miczek UJ

Kontakt do organizatora:

Ewelina Gee - Milan

 


 

Piotr Bednarczyk

doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, dedykowanego do spraw frankowych.

adw. Bartosz Groele

Adwokat specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie umów i prawie gospodarczym. Wykładowca akademicki i ekspert z bogatym doświadczeniem przeprowadzonych szkoleń. Jest członkiem kilku znaczących organizacji międzynarodowych ogniskujących swoje prace wokół zagadnień insolwencyjnych. Autor i współautor licznych publikacji, w tym znaczących dla krajowego systemu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego ekspertyz i komentarzy. Zajmuje się przede wszystkim bieżącą lub transakcyjną obsługą prawną podmiotów gospodarczych i doradztwem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz upadłości.

Aneta Łazarska

sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego w Uczelni Łazarskiego 

Zbigniew Miczek

Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie. W latach 2006 – 2007 oddelegowany do pracy asystenta sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. W latach 2017 - 2020 delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Krakowie.
Ukończył wyższe studia prawnicze (UMCS 1994 r.) oraz studia podyplomowe Ekonomia, finanse i zarządzanie w procesie upadłościowym (SGH 2009 r.).
Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, KSSiP oraz OIRP w Krakowie i OIRP w Rzeszowie.
Uczestniczył w pracach zespołów: Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego, Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej i Ministra Gospodarki ds. prawa gospodarczego.
Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu procedury cywilnej, prawa gospodarczego i upadłościowego.

dr hab. Artur Nowacki

prof. Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji, autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego, prawa bankowego, umów handlowych, arbitrażu, w tym dwutomowego komentarza do przepisów kodeksu spółek handlowych o spółce z o.o.(C.H Beck 2018, 2021).

Dawid Paleczny

komornik sądowy działający przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ, członek Rady Izby Komorniczej w Warszawie w kadencji 2023-2025 odpowiedzialny za szkolenia komorników sądowych i asesorów, wykładowca w ramach cyklu szkoleń doskonalenia zawodowego organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie oraz wykładowca w ramach szkoleń aplikantów komorniczych organizowanych przez Izbę Komorniczą w Warszawie.

dr hab. Paweł Zdanikowski

dr hab. nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie orzekający w sprawach cywilnych, delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, gdzie kieruje Działem Badań i Analiz, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor kilkudziesięciu publikacji z prawa spółek handlowych, prawa cywilnego materialnego i procesowego.

Dariusz Bucior

Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego KUL. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego, m.in. monografii „Wypowiedzenie umowy agencyjnej”, Lublin 2010, oraz komentarza do przepisów k.c. o umowie agencyjnej.

Włodzimierz Dzierżanowski.

Wykładowca Uczelni Łazarskiego dr hab nauk prawnych, radca prawny. W latach 2002 – 2005 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, wcześniej Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pracownik Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych, wspierania przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego. Współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych z 2019 r. wydanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer.

dr hab. Krzysztof Koźmiński

Kierownik Zakładu Ekonomicznej Analizy Prawa, a także Kierownik Centrum Oceny Skutków Regulacji oraz Kierownik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Radca prawny, partner w kancelarii Jabłoński Koźmiński. Ekspert instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, pełnił też obowiązki członka rad nadzorczych spółek oraz sporządzał opinie prawne i projekty aktów normatywnych na zlecenie polskich i zagranicznych organów władzy publicznej. Autor około stu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym książek na temat odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, instytucji bankowych kredytów indeksowanych i denominowanych do kursu walut obcych oraz teorii i praktyki legislacji.  Prelegent na licznych zagranicznych międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. w Chinach, Indiach, Republice Południowej Afryki, Anglii, Portugalii, Chorwacji i na Ukrainie).

dr Mariusz Lipski

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości korporacyjnej, zdobyte na stanowiskach specjalistycznych oraz menadżerskich w czołowych bankach w Polsce. Obecnie zatrudniony na stanowisku Wicedyrektora Departamentu Procesów Ryzyka Korporacyjnego mBanku SA, gdzie kieruje Wydziałem Polityk i Analiz Sektorowych. Na co dzień w swojej pracy zawodowej specjalizuje się w ocenie ryzyka, analizie sektorowej i finansowej, ocenie projektów inwestycyjnych oraz zagadnieniach związanych z koncepcją ESG. Uczestniczył w licznych procesach organizacji finansowania bankowego dla czołowych instytucji w Polsce. Brał także udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym. Autor lub współautor publikacji z zakresu finansów, rynków finansowych, bankowości korporacyjnej oraz bankowości zrównoważonej.

adw. Monika Strus-Wołos

adwokat wykonujący zawód od 1996 roku, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, wykładowca na szkoleniach doskonalenia zawodowego adwokatów. Jest absolwentką WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002-2005 ukończyła studia podyplomowe z dziedziny prawa UE. Obszar praktyki zawodowej i badań naukowych to prawo cywilne, gospodarcze i procedura cywilna, a także prawo medyczne. Autorka wielu publikacji z tych dziedzin. W latach 2007-2013 członek Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezydium NRA. Obecnie członek Kolegium Redakcyjnego miesięcznika Palestra i ekspert Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA. Jej pasją jest praca charytatywna, szczególnie na rzecz ruchu hospicyjnego.