Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Uczelnia Łazarskiego informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą na ul. Świeradowskiej 43, kod pocztowy 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. przeprowadzenia konkursu „Brylanty Łazarskiego”, wyłonienia i ogłoszenia laureatów zwycięzców, przyznania, odbioru nagród na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  2. jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z promocją usług marketingowych Uczelni Łazarskiego, to Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w tym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Administratora w celu:
  1. organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  2. prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  3. realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach i ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  1. przez okres niezbędny dla realizacji konkursu Brylanty Łazarskiego,
  2. w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu produktów własnych na podstawie uzasadnionego interesu - do czasu istnienia uzasadnionego interesu lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,
  3. w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie - do czasu odwołania zgody,
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty, którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie, np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością wzięcia udziału w konkursie.

klub-absolwenta-brylanty2018-self

Formularz

Dane kandydata:

Wykształcenie kandydata (studia wyższe):

Drugi kierunek studiów

Wykształcenie kandydata (studia podyplomowe, MBA, studia doktoranckie)

Dane dotyczące zatrudnienia kandydata:

Opis kandydata

Pliki do załączenia

załączony pojedynczy plik nie może być większy niż 2 MB


Zapraszamy do wstąpienia do Klubu Absolwenta