Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Uczelnia Łazarskiego informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą przy ul. Świeradowskiej 43, kod pocztowy 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. przeprowadzenia konkursu „Brylanty Łazarskiego”, wyłonienia i ogłoszenia laureatów zwycięzców, przyznania, odbioru nagród na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  2. jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z promocją usług marketingowych Uczelni Łazarskiego, to Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w tym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Administratora w celu:
  1. organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  2. prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  3. realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach i ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  1. przez okres niezbędny dla realizacji konkursu Brylanty Łazarskiego,
  2. w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu produktów własnych na podstawie uzasadnionego interesu - do czasu istnienia uzasadnionego interesu lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,
  3. w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie - do czasu odwołania zgody,
 7. Odbiorcami Pani/Pana osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne lub świadczące dla Administratora usługi niszczenia dokumentacji, chmurowe, pocztowe czy hostingu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością wzięcia udziału w konkursie.
 12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

klub-absolwenta-brylanty2018-self

Formularz

Dane kandydata:

Wykształcenie kandydata (studia wyższe):

Drugi kierunek studiów

Wykształcenie kandydata (studia podyplomowe, MBA, studia doktoranckie)

Dane dotyczące zatrudnienia kandydata:

Opis kandydata

Pliki do załączenia

załączony pojedynczy plik nie może być większy niż 2 MB


Zapraszamy do wstąpienia do Klubu Absolwenta