Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43, w celu dokonania zgłoszenia kandydata do konkursu „Brylanty Łazarskiego” organizowanym przez Uczelnię Łazarskiego.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Uczelnia Łazarskiego informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w ul. Świeradowskiej 43, kod pocztowy 02-662 Warszawa.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia kandydata do konkursu „Brylanty Łazarskiego” - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji konkursu „Brylanty Łazarskiego”.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty, którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością zgłoszenia kandydata do konkursu.

klub-absolwenta-brylanty2018-other

Formularz

Dane osoby zgłaszającej:

Dane kandydata:

Przetwarzanie danych:


Zapraszamy do wstąpienia do Klubu Absolwenta