Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Uczelnia Łazarskiego informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą przy ul. Świeradowskiej 43, kod pocztowy 02-662 Warszawa.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia kandydata do konkursu „Brylanty Łazarskiego” - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji konkursu „Brylanty Łazarskiego” lub do czasu odwołania zgody.
  6. Odbiorcami Pani/Pana osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne lub świadczące dla Administratora usługi niszczenia dokumentacji, pocztowe, chmurowe czy hostingu.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością zgłoszenia kandydata do konkursu.
  10. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

klub-absolwenta-brylanty2018-other

Formularz

Dane osoby zgłaszającej:

Dane kandydata:

Przetwarzanie danych: