Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą przy ul. Świeradowskiej 43, kod pocztowy 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu włączenia się w projekt „Lazarski Alumni” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Administratora w celu:
  1. organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem jest promocja własnych usług, utrzymanie kontaktu z absolwentami stanowiących integralną część społeczeństwa akademickiego Uczelni Łazarskiego,
  2. prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  3. realizacji kampanii promocyjnych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym nie będą poddawane profilowaniu,
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  1. w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu produktów własnych na podstawie uzasadnionego interesu - do czasu istnienia uzasadnionego interesu lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,
  2. w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzania - do czasu odwołania zgody,
 7. Odbiorcami Pani/Pana osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne lub świadczące dla Administratora usługi niszczenia dokumentacji, pocztowe czy hostingu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością włączenia się w projekt „Lazarski Alumni”.
 12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.